เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท2/04/2020
ผู้เข้าชม4975540
แสดงหน้า8438913
กล่องอิสระ


 

กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน จัดทำโดย อ. จรัญ

เข้าชม 6712
 
กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน จัดทำโดย อ. จรัญ
 
 • ราคาพิเศษ : 300.00 ฿
 • กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน


  โดย : จรัญภักดีธนากุล

  สารบัญ :

  บทที่ 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น
  บทที่ 2 กรณีใดต้องใช้พยานหลักฐาน
  บทที่ 3 หน้าที่นำสืบ
  บทที่ 4 หลักกฎหมายว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน
  บทที่ 5 การยื่นพยานหลักฐาน

            หมวดที่ 1 หลักทั่วไปของการยื่นพยานหลักฐาน
            หมวดที่ 2 หลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีการนำสืบพยานหลักฐานเฉพาะแต่ละประเภท

   บทที่ 6 การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน

   

  *******************
   

  คำอธิบาย กฏหมาย ลักษณะพยานหลักฐาน พิมพ์ครั้งที่ 6
  ปรับปรุงเนื้อหาและเพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกาถึงปี พ.ศ.2554
   
  ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 6 / มกราคม 2555
  จำนวนหน้า: 570 หน้า
  รูปแบบ : ปกอ่อน
   
  สารบัญ

  บทที่  1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น
  1. หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงในทางอรรถคดี
  1.1 ข้อเท็จจริงที่ได้จากคำรับ (Admission)  ของคู่ความในศาล
  1.2 ข้อเท็จจริงที่วินิจฉัยได้โดยอาศัยบทกฎหมายที่วางบทสันนิษฐาน
  เด็ดขาดเอาไว้  หรือหลักกฎหมายปิดปากไม่ให้คู่กรณีเถียง
  ข้อเท็จจริงเป็นอย่างอื่น (Absolute or lrrebuttable Presumption)
  1.3 ข้อเท็จจริงที่สามรถวินิจฉัยได้โดยอาศัยความรู้ทั่วไปของศาลเอง
  (Judicial  Notice)
  1.4 ข้อเท็จจริงที่ได้โดยพยานหลักฐาน (Evidence)
  2. กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานของไทย
  3. บทกฎหมายไทยที่เกี่ยวกับพยานหลักฐานในคดีแพ่งและคดีอาญาสามัญ
  4. ขั้นตอนในการใช้กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
  บทที่  2 กรณีใดต้องใช้พยานหลักฐาน
  1. ปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาข้อเท็จจริง
  1.1 ปัญหาข้อกฎหมาย
  (1) ข้อพิพาทที่โต้แย้งกันว่ามีกฎหมายบทใดบทหนึ่งใช้บังคับอยู่
  ในขณะเกิดเหตุคดีนั้นหรือไม่
  (2) ข้อพิพาทที่โต้แย้งกันว่าความหมายของบทกฎหมายบทนั้นมีอย่างไร
  (3) ปัญหาเกี่ยวกับผลของการนำบทกฎหมายไปปรับใช้กับข้อเท็จจริงในคดี
  1.2 ปัญหาข้อเท็จจริง
  (1) ปัญหาข้อพิพาทที่โต้แย้งกันเกี่ยวกับการกระทำของบุคคล
  ว่าบุคคลใดกระทำการใดหรือไม่  อย่างไร
  (2) ปัญหาพิพาทกันเกี่ยวกับสภาพจิตใจของบุคคล
  (3) ข้อพิพาทที่โต้แย้งกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ว่ามีการเกิดขึ้นหรือการมีอยู่
  หรือการสิ้นสุดไปของเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่  อย่างไร
  และข้อพิพาทที่โต้แย้งกันเกี่ยวกับความมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของวัตถุ
  สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือสภาวการณ์ที่เป็นนามธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
  2. ปัญหาข้อกฎหมายต้องไม่ใช้พยานหลักฐาน
  2.1 ปัญหากฎหมายต่างประเทศ
  2.2 กฎหมายระหว่างประเทศ
  2.3 กฎหมายลำดับรองที่มีฐานะต่ำกว่ากฎกระทรวง
  2.4 ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น
  2.5 กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก
  2.6 ปัญหาการอุดช่องว่างของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  มาตรา  4  วรรคสอง
  2.7 ปัญหากรณีมติคณะรัฐมนตรี
  3. ปัญหาข้อเท็จจริงต้องใช้พยานหลักฐาน
  3.1 ความหมายของพยานหลักฐาน
  3.2 พยานหลักฐานในสำนวนของศาล
  4. ข้อยกเว้นหลักที่ว่าถ้าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงจะต้องใช้พยานหลักฐาน
  4.1 ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไป  (Judicial  Notice)
  4.2 ข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้
  (Undisputable  Fact  as a result of absolute presumption or estoppel)
  4.2.1 ตาม  พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่  5)  พ.ศ. 2545  มาตรา  8
  4.2.2 ตาม ป.วิ.อ.  มาตรา  46
  4.2.3 ตาม ป.วิ.พ.  มาตรา  145
    4.3 ข้อเท็จจริงซึ่งคู่ความรับกันแล้วหรือถือว่ารับกันแล้วในศาล
     (Facts  Admitted  in  Court)
     4.3.1 คำรับของคู่ความกับคำรับของคนที่ไม่ใช่คู่ความ
     4.3.2 คำรับที่กระทำในศาลกับคำรับที่กระทำนอกศาล
     4.3.3 คำรับที่เป็นผลร้ายต่อรูปคดีของผู้ทำคำรับเอง
      (unfavourable  admission)  กับคำรับที่เป็นคุณต่อผู้ทำคำรับ
      (favourable  admission)
     4.3.4 คำรับโดยปริยาย (implied admission)
     4.3.5 กฎหมายถือว่ารับ
      (1) ป.วิ.พ. มาตรา  100  วรรคสอง
      (2) ป.วิ.พ. มาตรา  183  วรรคสอง
      (3) ป.วิ.พ. มาตรา  123  วรรคหนึ่ง
      (4) ป.วิ.พ. มาตรา  124
      (5) ป.วิ.พ. มาตรา  177  วรรคสอง
     4.3.6 คำท้าหรือคำรับที่มีเงื่อนไขบังคับก่อน (conditional admission)
      (1) ความหมายของคำท้า
      (2) เงื่อนไขของคำท้าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
      (3) ผลของคำท้าที่สมบูรณ์ผูกพันผู้ใด
      (4) การตีความคำท้า
      (5) การดำเนินคดีในกรณีที่คำท้าไม่สามรถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้
     4.3.7 คำรับในคดีอาญา
  บทที่  3 หน้าที่นำสืบ  (Burden of Proof)
   โครงสร้างของกฎเกณฑ์ในเรื่องหน้าที่นำสืบ
  1. ประเด็นข้อพิพาท  (Disputed  Issues)
  1.1 ความสำคัญของประเด็นข้อพิพาท 
  1.2 ความหมายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดประเด็นข้อพิพาท 
  1.3 ทางแก้ในกรณีที่ศาลกำหนดประเด็นข้อพิพาทผิด 
  1.4 ประเด็นข้อพิพาทในคดีอาญา
  2. ภาระการพิสูจน์หรือหน้าที่นำสืบ (Legal Burden of Proof)
  ในแต่ละประเด็นข้อพิพาท
  2.1 ความสำคัญของภาระการพิสูจน์
  2.2 หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดภาระการพิสูจน์
  2.3 ทางแก้ในกรณีที่ศาลชั้นต้นกำหนดหน้าที่นำสืบหรือภาระการพิสูจน์ผิด
  2.4 ภาระการพิสูจน์ในคดีอาญา
  3. การจัดลำดับก่อนหลังในการนำพยานหลักฐานเข้าสืบ (Order of Proof)
  3.1 หลักเกณฑ์ในการกำหนดให้คู่ความฝ่ายใดนำสืบก่อนหลัง
  3.2 ทางแก้ในกรณีที่ศาลจัดลำดับการสืบก่อนหลังผิด
  4. มาตรฐานการพิสูจน์ (Standard of Proof)
  4.1 มาตรฐานการพิสูจน์ในคดีอาญา : 
  proof  beyond  reasonable  doubt
  4.2 มาตรฐานการพิสูจน์ในคดีแพ่ง :
  proof  on the balance of  probability
  4.3 มาตรฐานการพิสูจน์ชนิดที่สาม :
  proof  by  clear  and  convincing  evidence
  4.4 มาตรฐานการพิสูจน์ให้เห็นมูลความแห่งคดี
  proof  of  prima  facie  case  or probable  cause
  บทที่  4 หลักกฎหมายว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน  (Admissibility of  Evidence)
  1. บทตัดพยานหลักฐานที่เป็นเท็จหรือปลอม
  2. บทตัดพยานหลักฐานที่ฟุ่มเฟือย (superfluous)  ประวิงให้ชักช้า
  (undue  delaying)  หรือไม่เกี่ยวแก่ประเด็น  (irrelevant)
  3. บทตัดพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นหรือได้มาโดยมิชอบ
  (Rule against  illegally obtained evidence)
  3.1 แนวคิด
  3.2 บทกฎหมายของไทย
  3.3 ข้อจำกัด
  3.4 กรณีศึกษา
  3.5 ปัญหา
  4. บทตัดพยานบอกเล่า  (Rule against  Hearsay)
  4.1 ความหมายของพยานบอกเล่า 
  4.2 บทตัดพยานบอกเล่าในกฎหมายไทย
  4.3 กรณียกเว้นให้รับฟังพยานบอกเล่าได้
  4.4 น้ำหนักของพยานบอกเล่า
  5. พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมหรือความประพฤติ
  ในทางชั่วร้ายของจำเลยในคดีอาญา  ต้องห้ามไม่ให้รับฟัง
  มาใช้ในการพิสูจน์ความผิดในคดีปัจจุบันของจำเลย
  6. บทตัดพยานหลักฐานที่แสดงถึงพฤติกรรมทางเพศของผู้เสียหาย
  ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ
  7. บทตัดพยานบุคคล
  7.1 บทตัดพยานบุคคลในคดีอาญา
  7.2 บทตัดพยานบุคคลที่ใช้ทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา
  7.3 บทตัดพยานบุคคลที่ใช้เฉพาะในคดีแพ่ง
  8. บทตัดพยานเอกสารในคดีแพ่ง
  บทที่  5 การยื่นพยานหลักฐาน (Adduction of Evidence)
   หมวดที่  1  :  หลักทั่วไปของการยื่นพยานหลักฐาน
  1. การสืบพยานหลักฐานเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคดี
  จึงต้องกระทำในหลักเกณฑ์เดียวกันกับการพิจารณาคดี
  1.1 ต้องกระทำในศาล
  1.2 ต้องกระทำโดยเปิดเผย
  1.3 ต้องกระทำต่อหน้าคู่ความ
  1.4 ต้องใช้ภาษาไทย
  1.5 ต้องทำตามขั้นตอนและกรอบเวลาที่กฎหมายและศาลกำหนด
  1.5.1 ในคดีแพ่ง
     1.5.2 ในคดีอาญา
  2. การยื่นบัญชีระบุพยาน (List of  Evidence)
  2.1 วัตถุประสงค์และโครงสร้างของกฎ
  2.1.1 กฎเกณฑ์ในเรื่องบัญชีระบุพยาน
     2.1.2 โครงสร้างของกฎ
  2.2 ตัวกฎและสภาพบังคับ
  2.2.1 หลักปฏิบัติตามกฎ  14  ประการ
     2.2.2 สภาพบังคับของกฎหรือบท  sanction  ของกฎเกณฑ์
      ในการยื่นบัญชีระบุพยาน
  2.3 ข้อยกเว้นของกฎ
  2.3.1 มาตรา  88  วรรคสาม
  2.3.2 มาตรา  87 (2)  ตอนท้าย
  2.4 กรณีที่ไม่อยู่ในขอบเขตบังคับตามมาตรา  88
  2.5 หลักในเรื่องบัญชีระบุพยานหลักฐานในคดีอาญา
  3. เงื่อนไขและวิธีการในการนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ต่อ
         (impeach or discredit )  พยานบุคคล (ป.วิ.พ. มาตรา  89)
  3.1 วัตถุประสงค์ของกฎ
  3.2 ขอบเขตของกฎ
  3.3 สภาพบังคับของกฎ
  3.4 ข้อยกเว้นของกฎ
  3.5 การอนุโลมเอามาตรา  89  ไปใช้ในคดีอาญา
   หมวดที่  2  :  หลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีการนำสืบพยานหลักฐานเฉพาะแต่ละประเภท
  1. วิธีการนำสืบพยานเอกสาร  (Documentary   Evidence)
  2. หลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีการนำสืบพยานบุคคล
  2.1 การนำพยานบุคคลมาสู่ศาล
  2.2 การสาบานหรือปฏิญาณตน
  2.3 การเบิกความด้วยวาจา
  2.4 การสืบพยานคู่
  2.5 พยานปรปักษ์
  2.6 การสืบพยานเด็กและพยานที่หวาดกลัวจำเลยในคดีอาญา
  2.7 การบันทึกคำเบิกความในสื่อภาพและเสียง
  3. วิธีการนำสืบพยานวัตถุ  (Real Evidence)
  3.1 ความหมาย
  3.2 วิธีการนำสืบ
  4. วิธีการนำสืบพยานผู้เชี่ยวชาญ (Expert Witness)
  4.1 ความหมาย
  4.2 วิธีการนำสืบ
  4.3 การบังคับตรวจพิสูจน์โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
  บทที่  6 การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน (Weight and Cogency of Evidence)
  1. หลักกฎหมาย
  1.1 ป.วิ.พ. มาตรา  104
  1.2 ป.วิ.พ. มาตรา  140  วรรคหนึ่ง (2)
  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม  มาตรา  31 (3) และมาตรา  29 
  ป.วิ.อ. มาตรา  184
  2. หลักปฏิบัติ  (rule of practice)
  2.1 หลักการใช้กฎหมายในเรื่องหน้าที่นำสืบ (Legal Burden of Proof)
  2.2 หลักการใช้กฎหมายในเรื่องมาตรฐานการพิสูจน์ (Standard of Proof)
  2.3 พยานหลักฐานที่มีน้ำหนักไม่มั่นคง
  2.4 การอนุมานข้อเท็จจริงให้เป็นผลร้าย  (adverse inference)
  ต่อคู่ความที่มีพฤติการณ์ส่อพิรุธ
     

  จัดทำโดย... อ.จรัญ ภักดีธนากุล
   
  ท่านสามารถสมัครติว/สั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เนตได้เลย!!
  โทร... 084-533-9894 , 083-005-2264 ,
  02-138-2945   
  FAX : 02-138-2947
                          
  อีเมล์... .pechonlasit@gmail.com                
              
       pechonlasit@suregroupcenter.com

   

 
Tutor & Writer