เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท2/04/2020
ผู้เข้าชม4889395
แสดงหน้า8319552
กล่องอิสระ


 

ปลัดอำเภอ-คอร์สติวสด

เข้าชม 4221 | ตอบ 0
 
ปลัดอำเภอ-คอร์สติวสด
 
 • ราคาปกติ : 11,500.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 6,500.00 ฿
 • รหัสสินค้า : SGP11-002
 • --------------------------------------------------------------

  ติวปลัดอำเภอ-คอร์สติวสด
  ราคาพิเศษ   6,500 บาท
  ราคาปกติ   11,500 บาท
  --------------------------------------------------------------
  รายละเอียดสินค้า
  --------------------------------------------------------------
   รูปแบบการติว 
   ติวตั้งแต่พื้นฐาน เข้าใจง่าย ตามสไตล์ อ.เป้ ชลสิทธิ์ สั้น+ง่าย+ฉับ+ไว
   ติวครบทุกเรื่องที่ออกสอบ 
   มีโจทย์ข้อสอบเก่าให้ฝึกทำ
   รับประกันคุณภาพ โดย อ.เป้ ชลสิทธิ์

  --------------------------------------------------------------
  ตารางติว 
  รอบที่ 1. ติวทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.30-16.00
                  
  เริ่มติวเสาร์ที่ 18 ส.ค.2561 ถึงสอบ            
   รอบที่ 2. ติวสรุปก่อนสอบ   
  เวลา 09.30-16.00  
                  เริ่มวันที่ 28, 29, 30, 31 ส.ค.2561 และ 1, 2,
                  3, 4, 5, 6, 7 ก.ย. 2561
   
  --------------------------------------------------------------
   สมัครเรียนและขอรายละเอียดการสมัคร 
      http://www.suregroupcenter.co.th/
   สอบถามข้อมูล โทร : 084-533-9894

  --------------------------------------------------------------
  วิชาที่ใช้ทดสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง  มี 3 ส่วน ดังนี้
  1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ  (50 คะแนน)
    1.1 ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครองและการบริหารราชการ
    1.2 เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
    1.3 
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย
    1.4 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลศาสตร์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล และการบริหารจัดการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
    1.5 กฎหมายและระเบียบที่ใช้ปฏิบัติราชการ
          1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
          2) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
          3) พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
    
        4) พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
          5) พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
          6) พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
          7) พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
          8) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2526
          9) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.2544
         10) ระเบียบการงบประมาณ การเงิน และการคลัง

  2. ความรู้ที่ใช้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง  (130 คะแนน)
    2.1 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

         1) กฎหมายทั่วไป
         2) กฎหมายอาญา
         3) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
         4) กฎหมาย วิ.แพ่ง
         5) กฎหมาย วิ.อาญา 

    2.2 ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องที่
         1) พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457
         2) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และคณะกรรมการหมู่บ้าน
    2.3 ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
          - งานทะเบียนราษฎร  
          - งานสัญชาติ 
          - งานบัตรประจำตัวประชาชน
          - งานทะเบียนครอบครัว

          - งานทะเบียนชื่อบุคคล,คำนำหน้านาม 

    2.4 ความรู้เกี่ยวกับงาน
          - อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
          - งานการพนัน
          - งานควบคุมการเรี่ยไร
          - งานควบคุมการขายทอดตลาด และค้าของเก่า
          - งานโรงรับจำนำ
          - งานโรงแรม
          - งานสถานบริการ

          - มูลนิธิ และสมาคม, ศาลเจ้า, เกาะ, มัสยิดอิสลาม
          - งานทะเบียนพินัยกรรม และนิติกรรม 
          - ทะเบียนสัตว์ พาหนะ สุสานและฌาปนสถาน 
    2.5 ความรู้เกี่ยวกับ
          - การอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน การสอบสวนคดีอาญา และการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท
          - การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
          - กฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้

    2.6 ความรู้เกี่ยวกับ
          - การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน 
          - การจัดระเบียบสังคมในหน้าที่ของกรมการปกครอง 
          - งานกิจการกองอาสารักษาดินแดน

  3. ความรู้วิชาภาษาอังกฤษ  (20 คะแนน)
  --------------------------------------------------------------

    --------------------------------------------------------------
  เรียนสไตล์ อ.เป้ ชลสิทธิ์ สั้น+ง่าย+ฉับ+ไว

  เนื้อหาครบทุกคะแนนที่ออกสอบ
  --------------------------------------------------------------
   
  สถานที่ติว...
  สถาบันวิชาการ  
  Sure Group Center

  อ.เป้ ชลสิทธิ์
   ม.รามคำแหง 2  (บางนา) 
  ซ.นัมเบอร์วัน-ราม2 (ซอย 6)


        อยู่ด้านหลัง ม.รามคำแหง 2   
  --------------------------------------------------------------
  (Click ดูแผนที่)

   ท่านสามารถสมัครติว/สั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เนตได้เลย!!
  โทร... 084-533-9894 , 083-005-2264 ,
  02-138-2945   
  FAX : 02-138-2947
             --------------------------------------------------------------                    อีเมล์....     pechonlasit@gmail.com                
                                pechonlasit@suregroupcenter.com
   --------------------------------------------------------------
   
 
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
Tutor & Writer